CONTROL RELAY HYUNDAI HiTH 22H

CONTROL RELAY HYUNDAI HiTH 22HCONTROL RELAY HYUNDAI HiTH 22H

THERMAL OVERLOAD RELAY - RƠLE NHIỆT

Xuất xứ Hàn Quốc.

(1) : HiTH 22H Dùng cho từ HiMC 9A - HiMC 22A
Gồm các loại : 0.12 ~0.18; 0.18~0.26; 0.25~0.35; 0.34~0.5
0.5~0.7; 0.6~0.9; 0.8~1.2; 1.1~1.6; 1.5~2.1; 2~3; 2.8~4.2;
3~5; 4~6; 5.6~8; 7~10; 9~13; 12~18; 16~22
(2) : HiTH 40H Dùng cho từ HiMC 32A - HiMC 40A
Gồm các loại : 7~10; 9~13; 12~18; 16~22; 18~26; 24~32; 28~40
(3) : HiTH 50H Dùng cho từ HiMC 50A
Gồm các loại : 18~26; 24~32; 28~40; 36~50
(4) : HiTH 90H Dùng cho từ HiMC 65A - HiMC 90A
Gồm các loại : 28~40; 36~50; 45~65; 60~80; 70~90
(5) : HiTH 130K Dùng cho từ HiMC 110A - HiMC 130A
Gồm các loại : 48~80; 78~130
(6) : HiTH 220K Dùng cho từ HiMC 150A - HiMC 220A
Gồm các loại : 78~130; 108~180; 132~220
(7) : HiTH 300K Dùng cho từ HiMC 260A - HiMC 300A
Gồm các loại : 132~220; 180~300
(8) : HiTH 500K Dùng cho từ HiMC 400A - HiMC 500A
Gồm các loại : 180~300; 240~400; 300~500
(9) : HiTH 800K Dùng cho từ HiMC 630A - HiMC 800A
Gồm các loại : 378~630; 480~800

Bảng giá thiết bị điện Hyundai


Lên đầu trang