overload relay hitachi

Relay nhiệt - Overload Hitachi

Mã HàngDòng Định Mức (A)Dùng Với Contactor
 TR12B-1E 0.2A  0.16~0.24A  HS8, HS10
 TR12B-1E0.3A  0.16~0.24A  HS8, HS10
 TR12B-1E 0.5A  0.38~0.62A  HS8, HS10
 TR12B-1E 0.8A  0.38~0.62A  HS8, HS10
 TR12B-1E 1.2A  0.9~1.5A  HS8, HS10
 TR12B-1E 1.4A  1.1~1.8A  HS8, HS10
 TR12B-1E 2.4A  1.7~2.9A  HS8, HS10
 TR12B-1E 3.8A  2.8~4.4A  HS8, HS10
 TR12B-1E 5A  4~6A  HS8, HS10
 TR12B-1E 6.8A  5~8A  HS8, HS10
 TR12B-1E 9A  7~11A  HS8, HS10
 TR12B-1E 11A  9~13A  HS8, HS10
 TR20B-1E 0.2A  0.16~0.24A  HS 20
 TR20B-1E0.3A  0.22~0.38A  HS 20
 TR20B-1E 0.5A  0.38~0.62A  HS 20
 TR20B-1E 0.8A  0.6~1.0A  HS 20
 TR20B-1E 1.2A  0.9~1.5A  HS 20
 TR20B-1E 1.4A  1.1~1.8A  HS 20
 TR20B-1E 2.4A  1.7~2.9A  HS 20
 TR20B-1E 3.8A  2.8~4.4A  HS 20
 TR20B-1E 5A  4~6A  HS 20
 TR20B-1E 6.8A  5~8A  HS 20
 TR20B-1E 9A  7~11A  HS 20
 TR20B-1E 11A  9~13A  HS 20
 TR20B-1E 15A  12~18A  HS 20
 TR25B-1E 20A  16~24A  HS 25
 TR25B-1E 22A  18~26A  HS 25
 TR50B-1E 9A  7~11A  HS35, HS50
 TR50B-1E 11A  9~13A  HS35, HS50
 TR50B-1E 15A  12~18A  HS35, HS50
 TR50B-1E 20A  16~24A  HS35, HS50
 TR50B-1E 28A  22~34A  HS35, HS50
 TR50B-1E 40A  32~48A  HS35, HS50
 TR50B-1E 55A  45~65A  HS35, HS50
 TR80B-1E 20A  16~24A  HS35, HS50
 TR80B-1E 28A  22~34A  HS35, HS50
 TR80B-1E 40A  32~48A  HS35, HS50
 TR80B-1E 55A  45~65A  HS35, HS50
 TR80B-1E 67A  55~80A  HS35, HS50
 TR150-1E 80A  65~95A  HS100,HS125,HS150
 TR150-1E 105A  90~120A  HS100,HS125,HS150
 TR150-1E 130A  110~150A  HS100,HS125,HS150
 TR250B-1E 140A  110~180A  HS200, HS250
 TR250B-1E 240A  170~290A  HS 200 , HS250
 TR400B-1E 140A  110~180A  HS3 00 , HS400
 TR400B-1E 240A  170~290A  HS3 00 , HS400
 TR400B-1E 380A  280~440A  HS3 00 , HS400
 TR600B-1E 140A  110~180A  HS600
 TR600B-1E 240A  170~290A  HS 600
 TR600B-1E 380A  280~440A  HS 600
 TR600B-1E 500A  400~600A  HS 600

Lên đầu trang